Po raz pierwszy sam w naszej kryjówce
Jeszcze widzê nasze imiona na œcianach
I œcieram je
Chcia³em ci wszystko powiedzieæ
Dlaczego odesz³aœ?
Wróæ i weŸ mnie ze sob¹...

ChodŸ i ratuj mnie - ja spalam siê od wewn¹trz
ChodŸ i ratuj mnie - nie wytrzymam tego bez ciebie
ChodŸ i ratuj mnie - ratuj mnie - ratuj mnie

Nasze marzenia byly zak³amane, a ¿adna ³za prawdziwa
Powiedz, ¿e to nieprawda - powiedz to teraz
Moze s³yszysz gdzieœ
Moje s.o.s. w radio
Masz mnie - nie masz mnie

ChodŸ i ratuj mnie - ja spalam siê od wewn¹trz
ChodŸ i ratuj mnie - nie wytrzymam tego bez ciebie
ChodŸ i ratuj mnie - ciebie i mnie
Ciebie i mnie - ciebie i mnie - ciebie i mnie (ciebie i mnie...)

Widzê nasze imiona na œcianie i œcieram je
Nasze marzenia byly zak³amane, a ¿adna ³za prawdziwa
Masz mnie - Nie masz mnie...
ChodŸ i ratuj mnie - ratuj mnie

ChodŸ i ratuj mnie - ja spalam siê od wewn¹trz
ChodŸ i ratuj mnie - nie wytrzymam tego bez ciebie
ChodŸ i ratuj mnie - ratuj mnie - ratuj mnie - ratuj mnie - ratuj mnie

Incorrect video?